Nieuwsbericht: Ontwikkeling ijsbaanterrein

Inleiding
De Stichting Baarnse IJsbanen voorziet al decennia lang in de behoefte om de Baarnse bevolking, maar ook velen uit de regio, te laten schaatsen op natuurijs. Nog steeds kopen honderden schaatsliefhebbers ieder jaar trouw een abonnement. Zij dragen daarmee bij aan de instandhouding van het gebouw en het terrein. Wel zien we de laatste jaren een daling van de abonnementhouders.
 
De afgelopen twee jaar is de stichting zich steeds meer gaan richten op de verhuur van het gebouw en het terrein en zodoende de financiële middelen binnen haalt om kosten en baten in evenwicht te houden. Met enkele partijen zijn meerjarige huurovereenkomsten afgesloten.
 
Het gebouw is eigendom van de stichting en de grond wordt gehuurd van de gemeente Baarn. Het huurcontract loopt tot en met 2024 en kent een optie van 10 jaar. De stichting heeft de verplichting om het terrein te onderhouden.
 
De stichting heeft een gebruiksvergunning voor gebouw en terrein voor activiteiten die voornamelijk gerelateerd zijn aan sportactiviteiten. Vooralsnog gaan we binnen dit plan uit van de bestaande vergunning. Indien blijkt dat bepaalde activiteiten vragen om uitbreiding van de vergunning dan zal de stichting dat verzoek indienen bij de gemeente Baarn. Hierbij moet gedacht worden om de jaarlijkse kermis hier te situeren maar kunnen ook evenementen, die wellicht nu nog in het centrum plaatsvinden, verplaatst worden naar ons terrein.
 
Enige tijd geleden heeft de stichting een toekomstvisie ontwikkeld. Daarbij blijft gelden dat het schaatsen op natuurijs tot de mogelijkheden moet blijven behoren. Daarnaast moet het terrein, grotendeels, worden ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik. De stichting wil beide mogelijk maken, maar daarbij niet zelf actief betrokken zijn bij de exploitatiemogelijkheden.
Bij multifunctioneel gebruik moet onder meer gedacht worden aan de ontwikkeling van een skeelerbaan en moet gekeken worden of, gedurende enkele weken per jaar, een kunstijsbaan tot de mogelijkheid behoren. Ook behoort een (demontabele) minigolfbaan tot de exploitatiemogelijkheden.
 
Onlangs heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met enkele, wellicht in de toekomst belanghebbenden, over het multifunctionele gebruik van het terrein. Iedereen heeft daarbij 1 of meerdere gebruiksmogelijkheden aangegeven. Deze sessie was geïnitieerd door de gemeente Baarn die daartoe de volgende partijen had uitgenodigd: St. Welzijn, De Trits, NBBS, Scouting, Senste, Wheely’s en het All Together Festival. Partijen is gevraagd om hun ideeën individueel uit te werken en deze zijn meegenomen in de exploitatiemogelijkheden van dit businessplan.
 
Natuurijs en de toekomst
Het is 7 jaar geleden dat er voor het laatst op de ijsbaan is geschaatst. Veranderingen in de natuur zullen ook in de toekomst leiden tot minder natuurijs dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Toch wil de stichting, ook naar de toekomst toe de mogelijkheid om op natuurijs te schaatsen, blijven realiseren. Met de uitvoering van dit plan kunnen de Baarnaars de komende decennia genieten van de schaatssport in de brede zin van het woord. Daarnaast wordt er een terrein gerealiseerd waar vele (sport)activiteiten plaats kunnen gaan vinden waar nu geen plek voor is en die voor alle geledingen van de Baarnse bevolking kunnen worden ontwikkeld.
 
Het gebouw en het terrein
De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 2,9 ha. Op een klein deel daarvan is het gebouw een paar jaar geleden neergezet. Het gebouw deed dienst als kinderopvang en stond toen nog op het sportpark, een paar honderd meter van waar het nu staat. Met behulp van vrijwilligers is destijds het gebouw ontmanteld en opnieuw opgebouwd op de huidige locatie. Als fundering is gebruik gemaakt van betonnen platen waarop het houten gebouw was gesitueerd. Het gebouw is voorzien van een tweetal grote ruimtes en een 4-tal kleinere ruimtes. Uiteraard is er een goede toiletvoorziening en een keuken.
De grote ruimtes zijn voor meerdere jaren verhuurd. Onderhoud wordt verricht door vrijwilligers en, indien nodig, vindt professionele inhuur plaats.
 
Gedurende het groeiseizoen (april/oktober) wordt het terrein wekelijks gemaaid door vrijwilligers.
Als er een buitenactiviteit is, zoals bijvoorbeeld een rommelmarkt, ligt het terrein er verzorgd bij.
De grondsamenstelling is van dienaard dat bij enkele uren regen het dagen kan duren voordat het water weg is. Enkele centimeters onder het maaiveld bevindt zich een vrijwel geen waterdoorlatende leemlaag die, als gevolg van de vroegere Zuiderzee en het buiten de oevers treden van de Eem, is ontstaan.
Voor het realiseren van buitenevenementen is dit een risico.
Om dit risico weg te nemen zal een gedeelte van het terrein verhard moeten worden. Later in dit plan zal hier uitvoerig op in gegaan worden.
 
Vermeld moet worden dat er onder het terrein een grote gasleiding van de NAM loopt. Deze dient altijd vrij te blijven. Binnen dit plan zal dat zo zijn. Uiteraard zal dit plan worden voorgelegd aan de Veligheidsregio Utrecht, die haar bevindingen aan ons kenbaar zal maken.
 
De verharding 
Zoals vermeld is het terrein gevoelig voor regen. Bij het vallen van enkele stevige buien kan het zo maar weken duren voordat het terrein weer goed toegankelijk is. Dit alles heeft te maken met de aanwezigheid van een leemlaag enkele decimeters onder het maaiveld. Deze leemlaag is vrijwel niet waterdoorlatend waardoor regen die valt uiteindelijk verdwijnt door verdamping.
Het organiseren van buiten activiteiten is derhalve aan dit risico onderhevig. Partijen die iets willen organiseren lopen het risico dat die activiteiten geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de gesteldheid van het terrein.
 
Ons plan voorziet dat ongeveer 1/3 deel van het terrein, zijnde 1 hectare, voorzien gaat worden van verharding. Hiertoe zullen enkele decimeters puinafval gestort worden. Het geheel zal afgedekt worden door een asfalt laag.
 
Een funderingsonderzoek is nodig om te bepalen in welke hoeveelheden puin en asfalt gebruikt gaan worden voor die activiteiten die op de verharding zullen gaan plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kan bepaald worden hoe hoog de kosten voor deze verharding zullen zijn. De stichting zal hiertoe twee offertes aanvragen.
 
De ZonneWeide 
De basis van dit plan ligt enerzijds in het verharden van een groot deel van het terrein en anderzijds in de ontwikkeling van een ZonneWeide. Er zal ongeveer 1 hectare ingericht gaan worden met 3000 tot 4000 zonnepanelen.
De stichting zal zich zelf niet gaan bezighouden met de exploitatie van dit deel van het terrein. De stichting beoogt opbrengst te genereren door 1 hectare beschikbaar te stellen aan een exploitant. Deze jaarlijkse opbrengsten worden aangewend voor de dekking van de financieringskosten van de verharding van het terrein.
In dit plan gaan we nog uit van een twee exploitatiemogelijkheden t.w. op commerciële gronden door middel van crowdfunding en anderzijds door het oprichten van een nieuwe energie coöperatie, daarbij gebruik makend van de bestaande kennis van de in Baarn aanwezige energie coöperatie Energiek Baarn.
Voor wat betreft de commerciële variant is het in dit plan niet nodig een uitwerking te geven van hoe zij aankijken tegen de exploitatie. Alle te ondernemen acties richting vergunningen, aanleg, marketing, etc. zullen zij zelf op zich nemen. De stichting zal gedurende 15 jaar een jaarlijks vast bedrag ontvangen.
Op voorhand geniet onze voorkeur om te komen tot een exploitatiemodel vanuit de coöperatieve gedachte. Baarnaars kunnen 1 of meer zonnepanelen aanschaffen via de coöperatie. Verbondenheid met de Baarnaars wordt hierdoor gerealiseerd. Uiteraard zal door het plaatsen van 3000 tot 4000 zonnepanelen de stichting een uiterst belangrijke bijdrage gaan leveren aan gestelde klimaatdoelstellingen. In een later stadium zal een uitgewerkt plan van Energiek Baarn aan dit plan worden toegevoegd.
Doordat de zonnepanelen zo dicht mogelijk langs de A1 komen zal de impact op het landschap beperkt blijven. De bestaande dijk langs de A1, bedoeld als “badkuiprand” bij het onder water laten lopen van het terrein, zal zo’n 40 meter naar voren verplaatst worden. Dit omdat in de toekomst het terrein onder water gezet blijft worden om te kunnen schaatsen bij natuurijs. Door het verplaatsen van de dijk zal de zonneweide niet onder water komen.
Het plaatsen van een hek is gewenst. Op de dijk kunnen struiken worden geplant waarbij, op termijn vanaf De Geerenweg geen enkel zonnepaneel zichtbaar zal zijn.
Een inventarisatie of deze activiteit valt binnen huidige vergunningen heeft plaatsgevonden en wordt momenteel verder uitgewerkt.
 
Exploitatiemogelijkheden op verharde gedeelte 
In het algemeen blijft ook in de toekomst de mogelijkheid bestaan om op natuurijs te schaatsen. Zowel het gedeelte dat groen blijft alsmede ook het verharde deel zullen onder water gezet worden wanneer een lange vorstperiode in het vooruitzicht ligt.
Indien de pompen worden aangezet zal ook het verharde deel onder water komen te staan. Doordat hier slechts sprake is van enkele centimeters water zal er al na enkele nachten van matige vorst op dit deel geschaatst kunnen worden. Vriest het langer door dan kan er ook dus op het groene deel gereden worden. Indien dit het geval is wordt er een 400 meter baan gerealiseerd gezien vanaf het hek bij het parkeerterrein richting de A1.
Het ijs voor het clubhuis richting A1 zal als “krabbelbaan” behouden blijven.
 
Om de benodigde financiële middelen te realiseren die nodig zijn voor de verharding maar ook het onderhoud zal er sprake moeten zijn van een meerjaren exploitatiemodel.
De nadruk zal in beginsel liggen om verplichtingen aan te gaan met partijen die zich langdurig willen binden. Dit zorgt voor een stuk financiële zekerheid.
Naast vaste gebruikers zullen er ook incidentele gebruikers gebruik kunnen maken van het terrein.
 
Skeelerbaan (vereniging)
Minigolf (gedurende periode dat er geen water op staat)
Kermis (nu op de parkeerplaats, straks op het terrein)
Rommelmarkten
Kunstijsbaan in de kerstperiode
Schoolsportdagen
Jeu de boules
Beachsporten
 
Samengevat zal er straks sprake zijn van een multifunctioneel terrein waar gedurende het hele jaar activiteiten zullen plaatsvinden waarbij de nadruk zal liggen op kleinschaligheid.